OPŠTI USLOVI I PRAVILA KONKURSA „100 TERENA ZA JEDNU IGRU

I

Shodno ovim Pravilima, društvo Mozzart d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put 84c (u nastavku: Organizator) priređuje konkurs za obnovu javno dostupnih košarkaških terena na teritoriji Republike Srbije (u nastavku: Tereni) u promotivne svrhe, pod naslovom „100 TERENA ZA JEDNU IGRU” (dalje u tekstu: Konkurs).

II

Konkurs „100 TERENA ZA JEDNU IGRU” počinje 13. oktobra 2014. godine. Učešće na konkursu odvija se preko sajta www.deotvogzivota.com.

Organizator posebnom odlukom utvrđuje datum prestanka Konkursa, koja će biti objavljena na sajtu www.deotvogzivota.com.

III

Teren za obnovu, na Konkursu može da predloži svako fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji. Teren za obnovu na konkursu mogu da predlože svi koji prihvataju uslove saradnje na konkursu „100 TERENA ZA JEDNU IGRU”

IV

Obnova pojedinačnog terena uključuje:

 • Obnavljanje table sa obručem i mrežom,
 • Zamenu okvira koša po potrebi i
 • Obnovu podnih oznaka terena.

Za pojedinačni teren se računa teren sa jednim ili najviše dva koša.

Vlasnici odabranih terena, odnosno nosioci prava korišćenja i upravljanja na navedenim terenima, odgovorni su za pribavljanje eventualno potrebnih dozvola i saglasnosti nadležnih organa u vezi sa obnovom terena.

Obnovom terena u skladu s prethodnim odredbama ove tačke, društvo Mozzart se oslobađa svake odgovornosti prema trećim licima i državnim organima, posebno odgovornosti za štetu, a vlasnik, odnosno lica koja imaju pravo korišćenja i upravljanja na obnovljenim terenima odgovorni su za propisno održavanje obnovljenih terena i osiguranje bezbednosti lica na predmetnom terenu, te u slučaju pokretanja bilo kakvih postupaka, sudskih i/ili upravnih kao i prigovora trećih lica s osnova bilo kakvih prava vezanih za obnovu terena, vlasnik odnosno lice koje ima pravo korišćenja i upravljanja na terenu, obavezan je preduzeti sve radnje neophodne da se predmetni postupci obustave, odnosno da se otkloni bilo kakva odgovornost društva Mozzart.

V

Organizator konkursa ne preuzima odgovornost ukoliko vlasnici odabranih terena, odnosno nosioci prava korišćenja i upravljanja na navedenim terenima nisu saglasni sa obnovom terena. Vlasnička prava će biti proverena na osnovu izvoda iz zemljišnih knjiga, odnosno druge odgovarajuće dokumentacije, u skladu s važećim propisima.

VI

Među terenima koji su predloženi preko websajta www.deotvogzivota.com biće odabrano 50 (pedeset) terena za obnovu.

Pedeset terena iz prethodnog stava biće odabrano na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Broja glasova koji svaki pojedinačni teren bude dobio. Glasanje za izbor terena počinje 15. oktobra 2014. godine;
 • Sportskih potreba, promocije i razvoja sporta, kao i njegove obrazovne i vaspitne funkcije;
 • Mišljenja stručne komisije organizatora.

Novčana isplata za obnovu terena nije moguća.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU PREKO DEOTVOZIVOTA.COM

VII

Učesnik može da se prijavi za učešće na konkursu preko sajta www.deotvogzivota.com u skladu sa narednim odredbama ove tačke. Prijava učesniku omogućava da glasa za teren i predloži teren za obnovu:

 • Upišite sledeću internet stranicu: www.deotvogzivota.com;
 • Unesete predlog svog terena upisom mesta u kojem se teren nalazi, adrese i broja na kojima se teren nalazi, ubacivanjem fotografija, upisivanjem opisa problema;
 • Prihvatite dozvolu da sajt www.deotvogzivota.com pristupi vašem Facebook javnom profilu, spisku prijatelja, e-mailu i lajkovima (likes);
 • Prihvatanjem dozvole koju zahteva sajt, učesnik je saglasan sa pravilima i uslovima nagradne igre;
 • Učesnik je saglasan sa objavom imena svog ličnog Facebook profila prilikom svakog predloga terena za obnovu.

VIII

Učesnik, koji je predao prijavu za učešće na Konkursu, može da da svoj glas za bilo koji teren. Učesnik može da da 1 (jedan) glas dnevno. Ime njegovog ličnog Facebook profila će biti objavljeno pored svakog terena za koji je dao svoj glas.

IX

Učesnik, koji je izvršio prijavu za učešće na Konkursu može da da predlog novog terena za obnovu. Ime njegovog ličnog Facebook profila će biti objavljeno pored svakog terena koji je predložio za obnovu.

Prijavljeni učesnik može da daje predloge terena za obnovu na sledeći način:

 • Prijavljeni učesnik može da daje predloge terena za obnovu na sledeći način:
 • Objavi fotografije, mesto, adresu i broj lokacije terena i kratak opis na sajtu www.deotvogzivota.com;
 • Deli galeriju svog terena sa svojim prijateljima;
 • Prikuplja glasove za predloženi teren za obnovu;
 • Za učešće je potrebno imati na računaru učitanu poslednju verziju pretraživača (Firefox, Chrome).

Na sajtu www.deotvogzivota.com moderator će svaki predloženi teren označiti na mapi.

X

Učesnik koji je predložio izabrani teren, primiće obaveštenje o rezultatima. U roku od pet (5) dana po prijemu obaveštenja, na elektronsku adresu www.deotvogzivota.com mora da pošalje sledeće podatke: tačnu adresu predloženog terena i svoje kontakt podatke radi organizacije obnove predloženog terena.

Ukoliko predlagač odabranog terena u propisanom roku ne pošalje podatke, teren se isključuje iz izbora za obnovu, a u obzir se uzima drugi teren u skladu sa stavom 2. člana VI. Isti postupak se vrši i u slučaju kada za određeni teren ne budu date ili pribavljene odgovorajuće dozvole i saglasnosti za obnovu od strane vlasnika, odnosno nosioca prava korišćenja i upravljanja odabranog terena.

Postupak se ponavlja dok se ne izabere 50 (pedeset) terena za obnovu.

Pravila učešća na Konkursu su obavezujuća za Mozzart i druga lica koja su na bilo koji način povezana sa Konkursom za obnovu terena i za sve učesnike koji učešćem preko sajta www.deotvogzivota.com priznaju ova pravila i obavezuju se da će ih poštovati.

Ukoliko ne bude prijavljeno 50 terena, Mozzart d.o.o. će odabrati onaj broj terena koji nedostaje do 50 (pedeset) i toliko i obnoviti po sopstvenom izboru, u skladu sa važećim propisima.

XI

Organizator Konkursa „100 TERENA ZA JEDNU IGRU” će lične podatke učesnika koristiti isključivo za namene realizacije Konkursa i operativne realizacije obnove terena. Organizator Konkursa garantuje da podaci, koje učesnici budu prosleđivali, neće biti predati ili saopšteni trećim licima, niti će biti korišćeni na bilo koji drugi način koji je u suprotnosti sa propisima Republike Srbije.

Učešćem na Konkursu, učesnik je saglasan sa tim da organizator konkursa može da objavi njegovo ime i prezime na internet stranici www.deotvogzivota.com odn. websajtu Facebook/MozzarBet u slučaju da za obnovu bude odabran teren koji je predložio učesnik. Lični podaci učesnika će biti objavljeni na navedenim internet stranicama 60 (šezdeset) nedelja. Posle završetka Konkursa podaci se uništavaju.

Kontrolor zbirke ličnih podataka je organizator konkursa Mozzart d.o.o.

XII

U slučaju problema ili nejasnoća, učesnici mogu da kontaktiraju na help@mozzartbet.com

XIII

U slučaju sporova koji nastanu u vezi sa konkursom, nadležan je stvarni sud Republike Srbije.

XIV

Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se počev od dana početka Konkursa.

U Beogradu, dana 13. oktobra 2014. godine.

Mozzart D.O.O